Loading ....
Hotline: 091.579.9919
  • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

Bảng báo giá dự án HH2B Linh Đàm mới nhất ngày 21/4/2016

 

BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG
 CƯ HH2B LINH ĐÀM MỚI NHẤT  

Tầng Căn hộ Diện
tích
(m2)
Hướng
cửa vào
Hướng
ban công
Giá
gốc
(tr/m2)
Giá chênh
(Trđ)
2 2 70,36 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 170
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 180
10 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 185
11 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 155
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 180
20 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 185
20 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 195
20 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 245
20 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 195
20 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,45 170
23 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 14,935 235
23 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 14,935 185
24 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 14,935 160
24 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 14,935 190
26 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 14,935 175
26 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 14,935 175
36 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 13,905 180
39 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 13,905 160
40 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 13,905 175
40 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 13,905 125
pent 2 42,33 Đông Bắc TN-ĐN 13,39 295
24 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 190
27 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 170
27 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 tt
28 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 210
28 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 175
pent 4 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 170
2 6 56,52 Đông Bắc Tây Nam 15 175
2 6 56,52 Đông Bắc Tây Nam 15 165
5 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 195
15 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 195
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
15 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 195
15 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 200
15 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 200
39 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 170
pent 6 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 170
23 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 195
pent 8 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 170
24 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 tt
26 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 250
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 12 76,27 Đông Bắc TB-TN 15,45 280
4 12 76,27 Đông Bắc TB-TN 15,45 290
4 12 76,27 Đông Bắc TB-TN 15,45 290
24 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 14,935 tt
24 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 14,935 330
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
31 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 14,42 285
34 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 14,42 270
35 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 14,42 270
38 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 13,905 200
37 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 13,5 260
38 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 13,5 255
38 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 13,5 255
38 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 13,5 260
38 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 13,5 260
40 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 13,5 250
pent 14 37,21 Tây Nam Tây Bắc 13 295
7 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 185
12 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 175
28 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 170
pent 16 45,84 Tây Nam Đông Bắc 13 135
pent 18 45,84 Đông Bắc Tây Nam 13 135
20 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 tt
38 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 260
39 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 250
39 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 255
39 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 255
kiot 20 31,36 Đông Bắc 30 30 2000
pent 20 37,21 Đông Bắc Tây Bắc 13 295
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 22 76,27 Tây Nam ĐB-TB 15,965 tt
18 22 76,27 Tây Nam ĐB-TB 15,45 450
18 22 76,27 Tây Nam ĐB-TB 15,45 480
34 22 76,27 Tây Nam ĐB-TB 14,42 tt
35 22 76,27 Tây Nam ĐB-TB 14,42 330
36 22 76,27 Tây Nam ĐB-TB 13,905 385
5 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 275
5 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 270
8 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 290
25 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 tt
35 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 255
35 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 250
39 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 200
20 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 290
40 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 185
39 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 225
31 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 270
36 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 255
39 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 210
3 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 280
3 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 280
17 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 tt
17 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 330
18 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 tt
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 270
20 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 290
20 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 300
20 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 tt
20 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,45 285
21 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 310
21 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 310
21 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 295
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
26 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 310
27 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 tt
27 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 310
34 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,42 260
34 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,42 265
34 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,42 295
34 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,42 260
35 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,42 275
35 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,42 275
39 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 13,905 220
8 34 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 245
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
38 34 55,59 Đông Bắc Đông Nam 13,5 210
40 34 55,59 Đông Bắc Đông Nam 13,5 160
39 36 47,62 Đông Bắc Tây Nam 13,5 100
14 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 15,5 200
23 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14,5 250
32 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 240
32 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 250
34 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 230
34 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 235
35 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 225
35 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 230
35 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14 200
37 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 13,5 215
38 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 13,5 225
39 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 13,5 175QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO SỐ:

PHÒNG KINH DOANH:
  • MR TUẤN ANH        : 091.579.9919
  • MRS LY                     : 0936.158.996
  •  
  • PHÒNG DỰ ÁN:
  • Tuấn Anh: 091.579.9919
  •  

 

  • ĐỊA CHỈ : TẦNG 5 PHÒNG 503 TOÀ NHÀ CC2 LINH ĐÀM- HOÀNG MAI- HÀ NỘI
Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN ANH     : 091.579.9919

Email:duanmuongthanhs@gmail.com